Marketing

Affiliate Program คืออะไร ?

Affiliate Program คืออะไร ?

Affiliate หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า นักการตลาดอิสระ หรืออีกนัยก็คือ ตัวแทนโฆษณา นักธุรกิจออนไลน์ที...

IM หรือ Internet Marketing คืออะไร ?

IM หรือ Internet Marketing คืออะไร ?

Internet Marketing คืออะไร? หมายถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดให้กับเว็บไซต์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้วย...

Top